Vad erbjuder Ahlmark KonsultFirma


 

VÅR SPECIALITET

En bra beskrivning av det vi främst sysslar och hjälper kunder med är, att vi är specialister på att hitta bästa sättet att  ö k a  eller
b e v a r a
  marknadsandelar vid hård konkurrens.

Runt denna kärna erbjuder vi  sedan också en rad mera allmänna tjänster:

KONKURRENSSTRATEGI

Hur når man framgång  på en marknad i närvaro av starka och duktiga konkurrenter? För att lösa dessa problem använder  vi bl a vissa speciellt användbara metoder för analys och strategiutveckling, som  utvecklats under de senaste halvseklet.  Dessutom  har vi själva byggt upp ett antal egna ansatser, som vid relevanta förutsättningar  ger mycket viktiga insikter och riktlinjer för företagets handlande.

En viktig aspekt gäller utforming av konkurrensstrategier, som bl a bygger på företagets situation och ställning på marknaden i meningen: Är företaget en utmanare, en marknadsledare eller  samlevare  eller ett nischföretag? Och vad innebär dessa olika marknadsroller för strategin?

De problem vi då arbetar med kan t e x avse:

Att utforma en aggressiv utmanarstrategi, som kan leda till att man  blir  marknadsledare 

Att formulera en nisch- eller marknadsledarepolitik, som verkligen medför att företaget blir eller förblir ledande i nischen eller på hela marknaden.

Ofta gäller det att:

Verkligen känns sin egen speciella kompetens och i detalj de egna konkurrensförde larna och deras grunder.  Vissa styrkepunkter är t ex  inte intressanta för att bygga konkurrensfördelar

 Att finna motståndarnas svagheter och stelheter i många avseenden   Att sedan hitta de möjliga sätten att lönsamt  konkurrera och därefter  verkligen utforma  det kraftfullaste sättet. 


STRATEGISK  REVISION

Utgångspunkten för arbetet att utforma en förbättrad eller ny strategi är ofta en strategisk revision av kundföretaget. Revision av den gällande strategins effektivitet bör för företag vara lika naturlig som en extern revison av redovisningen. Den analysen kan ses av oss som en särskild produkt, som  särskiljs från strategiformulering. Ett annat prioriterat område är därför: Att genomföra en komplett revision av ett företags strategi. Vi kan snabbt analysera  omvärlden och företaget, konstatera  utvecklingstrender av vikt, och därefter fastställa alla  affärsmäsiga och konkurrensmässiga större och mindre problem av vikt idag och under de närmaste åren. Detta material blir sedan grunden för  beslut i företaget o m  strategin bör förnyas delvis eller helt (och hur den processen kan ske).  


AFFÄRSUTVECKLINGSSTÖD

Om granskningen av omvärld och  företaget (se ovan)  leder till slutsatsen att strategin bör ändras,  kanske vi ombedes att forsätta att stötta företaget. Några typiska situationer kan vara att man vill:

•  Pröva den strategiska planen och utmana gamla sanningar

 Skapa en gemensam bild av vision, strategier och mål

 Svag lönsamhet under längre tid, vilket lett till (eller orsakats av) nedprioriterat strategiskt arbete

  Behov av att lyfta kunskapsnivån i samband med det årliga strategiarbetet. Styrelsen o/e VD har funnit att nivån på analys och kreativitet  sjunkit för mycket

 Affärsplanering i samband med stora affärsutvecklingsprojekt

  Nya upplägg och ansatser vid omvärldsförändringar eller t ex företagsköp.

Vi har lång och bred erfarenhet av kompletta affärsutvecklingsuppdrag där kunden har stort behov av avlastning eller stöd i dessa frågor.

Men av olika skäl önskar kunder ibland genomföra arbetet själva, med ibland medveten lägre ambitionsnivå.

Vi erbjuder då tjänsten: "AFFÄRSUTVECKLINGSSTÖD".

För dessa kunder erbjuds en mindre omfattande hjälp, med stort inslag av kundens eget engagemang – som alternativ till det traditionella sättet att konsulten praktiskt sett tar över och löser problemet:

 Vi hjälper då  till avseende kundens strategiska företagsledning genom att stötta dennes ledningsgrupp, kanske kompletterad med vissa styrelsemedlemmar, med hjälp avseende själva strategiprocessen

Detta kan utformas på flera vis: en är att vi  håller i och driver processen från början till ett slut, som innebär att en färdig plan /lösning levereras.

  Vi styr då och stimulerar deltagarnas insatser under processen, så att målet nås på snabbaste och enklaste sätt

  Genom ideer, ansatser, modeller, analogier, exempel och egen kunskap påskyndas strategiarbetet och på olika vis höjs kreativiteten, kvaliteten och nivån på tänkandet i den grupp, som deltar i strategiarbetet

Vid behov lägger vi in utbildningspass, som förstärker deltagarnas förmåga att lösa just det aktuella problemet.

I andra fall deltar vi bara som en vanlig medlem i gruppen som arbetar med den ny affärsplanen, men utför övriga punkter ovan.


Strategiarbetets olika faser:

 Analys av nuläge och utvecklingstendenser

 Sammanfattning av dagens och morgondagens möjligheter och problem   (Strategisk revision (se ovan) omfattar dessa två punkter )

 Preliminär formulering av vision och grundläggande mål

 Strategiska vägval

 Utformning av affärsplan inkl tidsatt handlingsplan

 Process för genomförande

 Process för uppföljning och vidareutveckling av strategin.

Resultatet av detta arbete blir, att ledningen och  styrelsen har löst de strategiska knäckfrågorna och fått en  gemensam syn avseende utgångspunkten=nuläget och sedan formulerat  en framtida  vision, strategier och mål.

Dessutom har alla deltagare fått en höjd kunskapsnivå inom området.

Vårt "AFFÄRSUTVECKLINGSSTÖD" erbjuds till ett fast pris för ett överenskommet antal tillfällen/dagar/arbetsmöten. 


ALLMÄNNA  AFFÄRSUTVECKLINGSPROJEKT

I vissa fall vill företaget t av resurs- eller tidsskäl att konsulten gör det allra största arbetet att formulera  t ex en ny strategi för en produkt; för någon del av företaget eller för helheten. Dessa projekt är av många olika slag och kan också ha sin tyngdpunkt  i någon av de fyra sista faserna (se ovan) av strategiarbetet eller även gälla enskilda företagsfunktioner (se även nedan).


BRANSCHANALYSER  OCH BRANSCHPOLICY

Ett annat område vi arbetar med gäller t ex strukturekonomiska analyser av branscher och allmänna branschproblem eller mål för en bransch, som är svåra att uppnå. Vi arbetar då vanligen mot branschföreningens ledning.


MARKNADSFÖRINGSREVISION  MM

På samma sätt som hela företagets strategi kan revideras, kan självfallet företagets marknadsföringsfunktion genomgå en motsvarande detaljerad  revision. Utifrån företagets strategiska läge identifierar vi svagheterna i den nuvarande policyn; fastställer också svagheterna i organisationen, prioriteringar, planering och genomförandet av samtliga marknadsaktiviteter. Behövs nya riktlinjer för en bättre marknadsföring och en mer lönsam marknadsstrategi? 


“There are decades when nothing happens and there are weeks when decades happen.”

Okänd