Val av konkurrens strategi


 

KONKURRENSSTRATEGI   


Utformning av affärsstrategi beror vanligen på ett samspel av hänsynstaganden till: (1) kund, (2) konkurrenter och (3) företagets mål, kompetens och resurser.

Termen konkurrensstrategi avser en affärsstrategi, vars utformning i nämnvärd utsträckning påverkas av hänsynstaganden till konkurrenterna och syftar till att förbättra företagets marknadsposition (och vanligen marknadsandel).
I en värld av hårdnande konkurrens kommer allt fler företag att behöva formulera proaktiva och precisa konkurrensstrategier.

Ett grundläggande område som många företag  inte beaktar tillräckligt mycket, gäller då utformning av konkurrensfördelar som en primär huvudbyggsten i företagets strategi.
Många säger sig kanske ha målet att förstärka sina konkurrensfördelar  (vem kan vara inriktad på motsatsen?) men arbetar inte målinriktat,  dagligen och med koncentration  på att göra det.

Ahlmark KonsultFirma har utarbetat en terminologi, teori, metodik och riktlinjer för att kanalisera utvecklingen av ett företags strategi till att just stärka, vidareutveckla och förnya  dess fundamentala fördelar i  samspelet med konkurrenterna och kunderna.

Ett  område inom konkurrensstrategin gäller de speciella strategier, som är naturliga för marknadsledare, utmanare, specialister/samlevare och nisch-företag. Vad gör företag i olika positioner och vad bör de göra ?  Det finns ju stora skillnader i förutsättningar och beteende mellan företag i just olika marknadssituationer.

Ahlmark KonsultFirma har i 35 år arbetat på att utforma policies för att på bästa sätt utnyttja sin marknadsställning för att nå fördelar i konkurrensen.

Bara marknadens och företagets förutsättningar och beslutsfattarens kreativitet sätter gränser  för nyskapande strategi.
Antalet varianter är därför enormt. Men det innebär inte att distinkta grupper av strateagier inte kan urskiljas och vissa standardansatser  inte kan observeras. Men i all praktisk strategiformulering  gäller, att företagets speciella förutsättningar måste vara utgångspunkten för allt tänkande.

Några exempel på kreativt tänkande beskrivs i artiklarna nedan.
För förståelsens skull gäller de företag som de flesta känner till, vilket innebär att de är stora. Men samma principer gäller för mindre eller små företag, som i ett land på begränsade marknader står mot ett litet antal konkurrenter.
Det intressanta är sättet att tänka.

Den första artikeln (I)  behandlar ett av många sätt att tänka kreativt för att nå framgång - och särskilt om man är en ny eller mindre aktör på marknaden.  Den andra (II) gäller främst det svåra problemet hur ett mycket framgångsrikt företag ska kunna  vidmakthålla framgången trots att decennierna passerar och de gamla framgångsrecepten föråldras: 

I. ATT SKAPA FRAMGÅNG GENOM ATT GÖRA TVÄRTOM

 

II.  ATT LÖSA KUNDENS PROBLEM. LÄRDOMAR FRÅN VÄRLDENS  MEST FRAMGÅNGSRIKA  FÖRETAG


“I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.” 

 Leonardo da Vinchi