Uppdrag


 

KORT BESKRIVNING AV BRANSCHER OCH UPPDRAG

Vårt konsultarbete har huvudsakligen gällt affärsutveckling/strategisk planering, konkurrensstrategi och marknadsföring ett stort antal branscher huvudsakligen i Sverige men också i övriga nordiska länder, England, Belgien och Polen.Vi har även arbetat  i USA.

Beträffande dessa branscher har vi i en del fall arbetat med flera eller alla led i branschen: tillverkning; partihandel; detaljhandel; samt någon av de relevanta branschorganisationerna inom  branschen.

Med sin bakgrund som företagsekonomisk forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och sin vidsträckta yrkeserfarenhet arbetade Dan Ahlmark (DA) dessutom länge som fakultetsmedlem  inom Institutet för Företagsledning (IFL) och har deltagit i utbildningen av företagsledare inom otaliga branscher (En förteckning över de av DA:s skrifter, som är tillgängliga via allmänna bibliotek (exkl fackbibliotek) finns på Libris).

Exempel på industrier, där vi arbetat med strategisk planering och nya affärs-strategier för våra kunder, är:
Olje/bensinbranschen; tryckerier; plastindustri; läkemedelsindustri; verkstads-industri (ett antal branscher); byggbranschen; dagligvarubranschen; bokförlag; dekorationsbranschen; glas/porslin; lantbrukskooperationens verkstadsservice samt dess butiksverksamhet; konsumentkooperationen; bostadsföretag; persontransporter (färjetrafik; flygbolag; charterbranschen);  postorder/telemarketingföretag i några branscher; partihandel i många industrier;  service/ managementbranschen; finansbranschen; investmentbolag; pantbelå-ningsbranschen, konglomeratföretag  mm.

Det mesta arbetet har gällt just affärsutveckling  och formulering av konkurrens- och marknadsföringsstrategi för enskilda företag i dessa branscher. Men självfallet har arbetet ibland glidit in på rent organisatoriska och styrningsfrågor inkl lönsamhetsanalyser. En styrka i konsultfirmans utveckling har varit troheten hos ett antal kunder, som var och en under 10 -25 år troget återkommit med större och mindre uppdrag.

En bransch, där mycket arbete nedlagts, är dagligvarubranschen, där DA arbetat med leverantörer som Pripps, Buketten etc;  med en av de tre ledande
dagligvarukanalerna  i många koncernfrågor (egna märkesvaror; butiksstruktur; strategisk planering för detaljistverksamheten ; frågor gällande konkurrens- lagstiftning ) mm.
Under många år gjorde han ett stort antal utredningar gällande främst strategifrågor för livsmedelsindustrins branschorganisation (Dagligvaru-leverantörernas förbund (DLF)).
Under knappt ett decennium ledde DA en viktig del av strategiutbildningen på Institutet för Företagslednings (IFL:s)  sexveckors företagsledningskurser för stora grossister (kurserna DIG och MIG), där ICA och Dagab var tongivande ständiga deltagare.

Ett annat exempel gäller byggbranschen, där DA länge arbetat med bransch-föreningar för olika slag av tillverkare såsom: Svenska Betongelementföre-ningen och Industrins Byggmaterialgrupp; med företag i delbranscher såsom uthyrare av byggmaskiner t ex marknadsledaren Citarent och byggmaterialgrossister.
DA var under närmare ett decennium  ansvarig för utbildningen i Tillämpad Företagsledning/strategi (TFL)  för företagsledarna i Sveriges alla stora byggföretag (bortsett från Skanska) i byggbranschens egen företagsledarkurs (SBL). 
DA var inom IFL under närmare femton år ansvarig för den största delen av strategiutbildningen för företagsledarna i landets alla kommunalt ägda bostadsföretag (SABO-kursen), vilka stod och står för en betydande del av landets bostäder.

DA har utfört stora branschutredningar och analyser av branschfrågor åt många andra industrier. 


E t t  intressant exempel är Svenska Förläggareföreningen dvs branschföreningen för Sveriges alla bokförlag, som han arbetat åt avseende många frågor. Han var bl a huvudansvarig för deras stora och uppmärksammade bokbranschutredning (1978-80), vars analys och resultat fortfarande används i branschen.
När branschen i början av 2000-talet önskade försöka sänka bokmomsen från 25 % till 6 % (kulturmoms), fick DA ansvaret att utforma grunden och argumenteringen i frågan, som av många ansågs helt hopplös. Politiker sänker inte skatter, om de inte är absolut tvungna (såsom matmomsen).

Han fann då nyckeln till att lösa upp alla låsta positioner genom att finna en helt ny internationell forskning, som visade att priselasticiten för många böcker egentligen var 1 eller över 1 (och ej nära 0).
Det innebär att en sänkning på 15 procent av priset (genom momssänkning) ökar efterfrågan med 15 (eller mera) procent, vilket inga politiker eller kulturproffs förut visste eller trodde på.
Till skillnad från vanliga prissänkningar i industrin, som ger upphov till volymökningar, ger en momssänkning inga negativa effekter för företagen (sänkning av priset vilket skapar en avdragspost), utan företagen kan dra fördel av hela volymökningen utan avdrag.  Kultureffekten av en sådan volymökning är också betydande. (Läs mer i  Aftonbladets arkiv)

Branschen kände allmänt inte till den höga priselasticiteten, men många förlag hade misstänkt att den var så hög. Prissänkningar skulle alltså kraftigt öka efterfrågad volym även i denna bransch, vilket faktum chockerade kulturpoli-tikerna i riksdagen.

 DA utförde också flera offentliggjorda analyser, som visade på grundläggande felaktigheter  i argumentationen framförd  av t ex Statens Kulturråd.

DA deltog också i lobbyingen för förslaget, och efter 2 år genomfördes momsre-formen av progressiva och kulturintresserade politiker i riksdagen.

Utvecklingen visade senare att priselasticiteten verkligen var 1 eller över 1, vilket det svenska kulturetablissemanget ända till slutet förnekade. Under hela efterkrigstiden har ingen branschförening i Sverige gjort en sådan positiv insats för sina medlemmar som Svenska Förläggareföreningen.

DA fortsatte senare med kritiska granskningar av den statliga Bokpriskommisionens utredningar av prisutvecklingen på böcker.

(Läs mer på nätet "Att sänka bokmomsen av Dan Ahlmark" och "sänkt bokmoms"
   


LÄRARE  I  AFFÄRSUTVECKLING/FÖRETAGSSTRATEGI

DA har genomfört ett stort antal konferenser och föreläsningar för företag i ett antal branscher.

Den största delen av hans rena lärarverksamhet har utförts i samband med de sex veckor långa företagsledningskurserna på IFL.
Hans undervisning där gällde dels direkta föreläsningar  i  "AU/Strategisk planering" samt  dessutom vad som kallades ”Tillämpad Företagsledning”.
Det senare gällde ett omfattande praktiskt strategimoment  i kursen: grupper av personer på minst företags ledningsgruppsnivå  utarbetade i projektform affärsplaner för utvalda kursdeltagares koncerner/ företag/divisioner. Dessa gällde för företaget viktiga förnyelseprojekt , som – om de godkändes  av företagsledningarna som gett uppdragen - skulle genomföras i verkligheten av aktuella företag.

DA var sammanlagt delaktig i planer för ca 800 företag representerande hundra-tals branscher, och där han hade det direkta handledningsansvaret för –säg – 350 av dessa projektgrupper.
Grupperna om 5-8 personer  genomförde genomgripande affärsutvecklingsprojektförslag, som - om de godkändes av aktuell företagsledning - skulle genomföras av projektkoncernen/företaget.
Handledaransvaret innebar då bl a ett kontrollansvar för att rätt underlag införskaffades och ett ansvar för att korrekta val av förändrad affärsstrategi gällande  projekt-företagen skedde.

Granskningen och kritiken av de nya föreslagna affärsstrategierna genomfördes av de aktuella koncernernas/ företagens VDar och ledningsgrupper dvs de som hade den största kunskapen om det aktuella läget och kunskap om vad som borde och kunde göras.
Ett stort antal av dessa planer för affärsutveckling genomfördes senare av företagen.


“No man ever steps in the same river twice.” 

Heraclitus